سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانش، میراثی ارجمند و نعمتی، عام و گسترده است . [امام علی علیه السلام]
 
یکشنبه 93 آبان 25 , ساعت 2:52 عصر


25                                                           محرم
                                                            شهادت امامسجاد علیه السلام
امام سجادعلیه السلام در دوره 34 ساله امامت خویش با پنج مروانى و اموى معاصر بود. آن حضرتشاهد حادثه جانسوز کربلا هم بود و سرانجام پس از یک زندگى سراسر رنج و مبارزه ، در 25 محرم ، سال 95 هجرى در مدینه به وسیله هشام بن عبدالملک مسموم و در سن 57 سالگىبه شهادت رسید. بارگاه نورانى آن حضرت در قبرستان بقیع مى باشد.
#
على بن الحسینعلیه السلام ، امام معصوم ، گریه و زارى هایش و مناجات و عجز و ناله هایش دل راپاره پاره مى کند.
چهل حدیث ، ص 24
#
شما خیال مى کنید گریه هاى ائمه طاهرینو ناله هاى حضرت سجاد علیه السلام براى تعلیم بوده و مى خواستند به دیگرانبیاموزند؟ آنان با تمام آن معنویات و مقام شامخى که داشتند از خوف خدا مى گریستند ومى دانستند راهى که در پیش دارند پیمودنش چه قدر مشکل و خطرناک است .
جهاد اکبر،ص 57
#
حضرت على بن الحسین سلام الله علیه با آن حال نقاهت ، آن طورى که شایستهاست تبلیغکرد.
صحیفه نور جلد 17، ص 60


یکشنبه 93 آبان 25 , ساعت 2:50 عصر

                                                                                           مناسبتهاى قمرى
1                                                                            
محرم
                                                                                هفته امر به معروف و نهى از منکر
امر به معروف و نهى از منکر ازبزرگترین فرائض دینى و مهمترین اهداف نهضت مقدس امام حسین علیه السلام است که ضامناستقرار و تداوم بخش تمامى واجبات و ارزش هاى اسلامى و محو گناه و پلیدى در جامعهاست . در روایات درباره اهمیت آن آمده است : (تمامى کارهاى نیک حتى جهاد در راه خدا، در برابر امر بهمعروف و نهى از منکر، همچون قطره اى در برابر دریایى پهناور است .)براى احیاى این دو فریضه بزرگ و بهره مندىجامعه اسلامى از آثار و برکات آنها، و هفته اول محرم ، هفته امر به معروف نهى ازمنکر نام گرفته است .
#
امر به معروف و نهى از منکر دو اصلى است در اسلام که همهچیز را مى خواهد اصلاح کند، یعنى با این دو اصل مى خواهد تمام قشرهاى مسلمین رااصلاح کند، به همه ماءموریت داده ، به همه ، تمام افراد زیر پرچم ماءموریت داده کهباید وادار کنید همه را به کارهاى صحیح و جلوگیرى کنید از کارهاى فاسد.
صحیفهنور جلد 9، ص 195
#
کوشش کنید که احکام اسلام را، هم عمل کنید و هم وادار کنیدکه دیگران عمل کنند.
صحیفه نور جلد 9، ص 285
#
همانطورى که هر شخص و هر فردىموظف است که خودش را اصلاح کند، موظف است که دیگران را هم اصلاح کند. اصل امر بهمعروف و نهى از منکر براى همین است که جامعه را اصلاح کند.
صحیفه نور جلد 9، ص 285
# ...
اگر چنانچه شخص یا گروهى بخواهند یک جامعه را تباه کنند، یک حکومتى راکه حکومت عدل است ، تباه کنند، با بینات با آنها باید صحبت کرد، نشنیدند با موازین، موازین عقلى ، نشنیدند با حدید.
صحیفه نور جلد 15، ص 146
#
انبیاى عظام ،تا آن جا که توانستند جدیت کردند که ظلم را از این بشر ظالم بزدایند؛ به موعظه ، بهنصیحت ، به امر به معروف ، به نهى از منکر، به(((انزلنا الحدیدو فیه باءس شدید)(اءخر الدواءالکى)؛))بعد از آنکهموعظه نشد، نصیحت نشد، آخر دوا این است که داغش کنند، شمشیر، آخر دواست .
صحیفهنور جلد 19، ص 20
#
شما و ما موظفیم که هم در تمام امورى که مربوط به دستگاههاىاجرایى است امر به معروف کنیم و اگر اشخاصى پیدا مى شوند که خلاف مى کنند، معرفىکنیم به مقاماتى که براى جلوگیرى مهیا هستند.
صحیفه نور جلد 13، ص 245


یکشنبه 93 آبان 25 , ساعت 2:48 عصر

س : حاصل جمعاعداد یک رقمى از کوچک به بزرگ و از بزرگ به کوچک چیست ؟
+ 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1
? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9
ج : حاصل ضرب عدد بزرگتردر عدد ده .90= 10 * 9


یکشنبه 93 آبان 25 , ساعت 2:47 عصر

حقوق استاد وآداب تحصیل علم

امیرالمؤ منینعلیه السلام فرمود: عالم حقوق زیادى بر عهده شما مردم دارد .بعضى از آنها عبارتنداز:
1-بیش از اندازه از او سؤ ال نکنى .
2-در پاسخ گفتن به سؤ ال دیگرانبر او سبقت نگیرى .
3-اگر نخواست پاسخ سؤ ال را بدهد ،اصرار بر پاسخگوئى نکنى .

4- هنگامى که از سؤ ال و جواب خسته شد، گوشه لباس او را نگیرى که به سؤ ال منپاسخ دهید.
5-براى نشان دادن او با دست به وى اشاره نکنى .
6-با اشارهچشمت با او سخن نگوئى .
7-بطور محرمانه و خصوصى در حضور جمع با او سخن نگوئى .
8-در مقام شناخت عیوب وى بر نیایى .
9-نگوئى نظر فلان شخصیت و دانشمندمخالف نظر شما است .
10-راز او را افشاء نکنى .
11-از هیچکس نزد او غیبتننمائى .
12-در حضور و غیاب او آبروى او را حفظ کنى .
13-هنگام ورود بهمجلس به جمع سلام کن و بطور خاص بر او تحیت بگو.
14-در مجالس در مقابل اوبنشین .
15-اگر حاجتى داشتى از سایر مردم در خدمت به او سبقت بگیر.
16-ازطولانى شدن سخنان او افسرده و ملول نشوى .زیرا عالم مانند درخت خرما ثمره اش شیرینو دلنشین است . پس منتظر باش تا زمانى که از آن درخت بر تو منفعتى فرو ریزد.
درپایان فرمود:العالم بمنزلة الصائم القائم المجاهد فى سبیل الله، و اذا مات العالم انثلم فى الاسلام ثلمة لاتسد الى یوم القیامة ، و ان طالب العلملیشیعه سبعون الف ملک من مقربى السماء(90)
عالم بهمنزله انسان روزه دار و شب زنده دار و قیام کننده به انجام تکالیف شرعیه و جهادکننده در راه خدا است . (از همه این ثوابها بر خوردار است .) هر گاه عالمى از اینجهان فانى رخت بر بندد، خلاء و رخنه اى در اسلام وارد مى شود که تا روز قیامت پرنشود و جبران نگردد. و طالب علم را هفتاد هزار فرشته از فرشتگان مقرب آسمان تشییعکنند


یکشنبه 93 آبان 25 , ساعت 2:46 عصر

امیرالمؤ منین علیه السلام فرمود:
1-بهترین سلاطین او است که ریشه ظلم رابخشکاند و عدالت را زنده نماید.
-
2-بهترین دانشها آن است که سودمند و همراه باعمل باشد.
3-بهترین ستایشها آنست که بر زبان نیکان جارى گردد.
4-بهترینخنده ، تبسم است .
5-بهترین کارها آنست که انسان را از سختیهاى آخرت خلاصىبخشد.
6-بهترین بخششها آنست که در موقع حاجت و بدون منت باشد.
7-بهترینمستشار، خردمندترین و با تجربه ترین مردم است .
8-بهترین سخن ، راستى است .
9-بهترین امیران کسى است که بر نفس اماره اش امیر باشد.
10-بهترین مردمکسى است که به مردم بیشتر سود برساند.
11-بهترین اموال آنست که ترا کفایت کندو نیازمندیهاى ترا بر طرف سازد.
12-بهترین بندگان او است که اگر نیکى نماید،شاد گردد و اگر بدى کند، از خداوند آمرزش طلبد.
13-بهترین صدقات ، صدقه پنهانىو بدون سؤ ال است .
14-بهترین ارث پدران به فرزندان ، ادب و تربیت است .
15-بهترین شکرها و سپاسگزاریها آنست که ضامن زیادتى نعمت باشد.
16-بهترین مواهبالهى ، عقل است .
17-بهترین پندها آنست که انسان را از زشتى باز دارد.
18-بهترین نیکیها آنست که به احرار و آزادگان برسد.
19-بهترین دوستان کسى است کهدر راه امتثال فرامین الهى و انجام تکالیف دینى بر تو سخت گیرد و با تو درشتىکند.
20-بهترین حلال مشکلات ، یاد خدا است


یکشنبه 93 آبان 25 , ساعت 2:45 عصر

1-سنگین تر ازآسمان چیست ؟ تهمت به بیگناه .
2-پهناورتر از زمین چیست ؟ دامنه حق .
3-بى نیازتر از دریا چیست ؟ قلب قانع .
4-سخت تر از سنگ چیست ؟ قلب منافق .
5-داغ تر از آتش چیست ؟ سلطان جائر.
6-سردتر از زمهریر چیست ؟ احتیاج به بخیل .
7-تلخ ‌تر از سم چیست ؟ صبر.


یکشنبه 93 آبان 25 , ساعت 2:44 عصر

پیامبر اکرمفرمود:
هر کس چهار فرزند پسر داشته باشد و نام مرا بر یکى از آنان نگذارد در حقمن جفا کرده است.
همچنین حضرت اباعبداللّه الحسین علیه السلامفرمود: اگر صد پسر مى داشتم نام همه را على مى گذاشتم.لیست کل یادداشت های این وبلاگ