شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

خلجي

+ [تلگرام] # نام اثر: آواي دل تكنيك: رنگ روغن سبك: رئال سال:1393 نقاش: فاطمه خلجي
mp3 player شوکر
خلجي
رتبه 0
0 برگزیده
590 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
خلجي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top