سفارش تبلیغ
صبا
بسی خرد که اسیر دست هوسی امیر است . [امام علی علیه السلام]